26 Aralık 2011 Pazartesi

Esma’ül Hüsna (Kuranı Kerim’deki Ayetlerle)

 • Esma’ül Hüsna (Kuranı Kerim’deki Ayetlerle)

  Dikkat, yeni pencerede açar
   


  "O'NUN GÜZEL İSİMLERİ"

  Allah Kur'an-il Hakîm'de buyuruyor:
  A'raf:180
  En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. (A'raf:180)
  "Allah O'dur ki kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur.En güzel isimler O'nundur" (Taha:8)
  "De ki: ( İster Allah diye dua edin,ister Rahman deyin,hangisini deseniz,en güzel isimler hep O'nundur." (İsra:110)
  Rasûlullah (s.a.v) Buyurdular ki:
  "Şüphesiz ki, Allah'a mahsus doksan dokuz isim vardır. Her kim bu (güzel) isimleri ihsâ eder (sayar, ezberler ve dilinin tesbihi haline getirirse) Cennete girer."
  [Ebû Hüreyre (r.a) den ; Tirmizi, ibn Hibban ve Hakim]


  E S M Â 'ÜL- H Ü S N A
  Allah'ın bu isimlerine "sayılacak isimler " denir. Bu isimleri ezberlemek, anlamlarını öğrenmek, zikrederken saymak ve dilin tesbihi haline getirmek gerekir.

  1


  "Allah"
  O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek : Allah
  ( 1:1) (3:18 ) (5:109) (6:124) (7:180) (8:40) (16:91) (20:8) (57:5) (65:3) (74:56) (85:20 )
  [İlk rakamlar ismin geçtiği Sure numarasını ikinci rakamlar ise Ayet numarasını göstermektedir.]

  2


  "er-Rahman"
  Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (dünyada).
  (1:3) (17:110) (19:58) (21:112) (27:30) (36:52) (50:33) (55:1) (59:22) (78:38)

  3


  "er-Rahîm"
  Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (ahirette).
  (2:163) (3:31) (4:100) (5:3) (5:98) (11:41) (12:53) (12:64) (26:9) (30:5) (36:58)

  4


  "el-Melik"
  Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
  (20:114) (23:116) (59:23) (62:1) (114:2)

  5


  "el-Kuddüs"
  Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
  (59:23) (62:1)

  6


  "el-Selam"
  Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
  (59:23)
  7


  "el-Mü'min"
  Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı va'dinde sadık.
  (59:23)
  8


  "el-Müheymin"
  Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
  (59:23)
  9


  "el-Aziz"
  İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
  (3:6) (4:158) (9:40) (9:71) (48:7) (59:23) (61:1)

  10


  "el-Cebbar"
  Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
  (59:23)

  11


  "el-Mütekebbir"
  Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
  (59:23)
  12

  "el-Halık"
  Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan vareden, büyüklükte eşi olmayan.
  (6:102) (13:16) (39:62) (40:62) (59:24)
  13

  "el-Bari"
  Her şeyin aza ve organlarını birbirine uygun yaratan.
  (59:24)

  14


  "el-Musavvir"
  Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
  (59:24)
  15


  "el-Gaffar"
  Kullarının günahını örten, mağfireti çok,günahları bağışlayıcı.
  (20:82)(38:66)(39:5)(40:42)(71:10)
  16

  "el-Kahhar"
  Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.
  (13:16)(14:48)(38:65)(39:4)(40:16)
  17


  "el-Vehhab"
  Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
  (3:8) (38:9) (38:35)
  18


  "el-Rezzak"
  Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
  (51:58)
  19

  "el-Fettah"
  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
  (34:26)
  20

  "el-Alîm"
  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
  (2:158) (3:92) (4:35) (24:41) (33:40) (35:38)(57:6)
  21

  "el-Kabıd"
  Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
  (2:245)

  22

  "el-Basıt":
  Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
  (2:245)

  23

  "el-Hafıd"
  Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.

  24

  "el-Rafi"
  Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.
  25

  "el-Mu'iz"
  İzzet veren, aziz kılan.
  (3:26)

  26

  "el-Muzill"
  Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
  (3:26)

  27

  "el-Semi"
  Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
  (2:127) (2:137) (2:256) (8:17) (49:1)

  28

  "el-Basir"
  Her şeyi gören.
  (4:58) (17:1) (42:11) (42:27) (57:4) (67:19)
  29

  "el-Hakem"
  Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
  (22:69)

  30

  "el-Adl"
  Son derece adaletli olan.
  31

  "el-Latif"
  En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.
  (6:103) (22:63) (31:16) (33:34) (67:14)

  32

  "el-Habir"
  Herşeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberi olan.
  (6:18) (17:30) (49:13) (59:18) (63:11)
  33

  "el-Halim"
  Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
  (2:225) (2:235) (17:44) (22:59) (35:41)
  34

  "el-Azim"
  Pek azametli olan, yüce.
  (2:255) (42:4) (56:96)
  35

  "el-Gafur"
  Çok bağışlayan, mağfireti çok.
  (2:173) (8:69) (16:110) (41:32) (60:7)

  36

  "el-Şekûr"
  Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
  (35:30) (35:34) (42:23) (64:17)

  37

  "el-Aliyy"
  Çok yüce.
  (2:255) (4:34) (31:30) (42:4) (42:51)
  38

  "el-Kebir"
  Pek büyük.
  (13:9) (22:62) (31:30) (34:23) (40:12)
  39

  "el-Hafîz"
  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afet ve belâdan koruyan.
  (11:57) (34:21) (42:6)
  40

  "el-Mukit"
  Bilen, tayin eden. Her yaradılmışın rızkını veren.
  41

  "el-Hasîb"
  Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.
  (4:6) (4:86) (33:39)

  42

  "el-Celîl"
  Azamet, ululuk sahibi olan.
  43

  "el-Kerîm"
  Çok ikram edici
  (27:40) (82:6)
  44

  "el-Rakîb"
  Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
  (4:1) (5:117)
  45

  "el-Mucîb"
  Kendine yalvaranların isteklerini veren, dualarını kabul eden.
  (11:61)
  46

  " el-Vasi' "
  Lütfu bol olan, tüm niteliklerinde sonsuzluk derecesinde geniş olan.
  (2:115) (2:261) (2:268) (3:73) (5:54)
  47

  "el-Hakîm"
  Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.
  (2:129) (2:260) (31:27) (46:2) (57:1) (66:2)
  48

  "el-Vedûd"
  Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.
  (11:90) (85:14)
  49

  "el-Mecîd"
  Şanı, şerefi çok üstün olan.
  (11:73)
  50

  "el-Ba'is"
  Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
  (22:7)
  51

  "el-Şehîd"
  Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
  (4:79) (4:166) (22:17) (41:53) (48:28)
  52

  "el-Hakk"
  Vacib'ul vücud olan,varlığı hiç değişmeden duran.
  (6:62) (22:6) (23:116) (31:30)
  53

  "el-Vekil"
  Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
  (3:173) (4:171) (28:28) (33:3) (73:9)
  54

  "el-Kaviyy"
  Pek kuvvetli.
  (22:40) (22:74) (42:19) (57:25) (58:21)
  55

  "el-Metin"
  Pek güçlü.
  (51:58)
  56

  "el-Veliyy"
  Mu'min kullarının dostu.
  (3:68) (4:45) (7:196) (42:28) (45:19)
  57

  "el-Hamîd"
  Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen.
  (14:1) (14:8) (31:12) (31:26) (41:42)
  58

  "el-Muhsi"
  Sonsuza kadar da olsa, herşeyin sayısını bilen.
  59

  "el-Mubdi"
  Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
  (10:4) (10:34) (27:64) (29:19) (85:13)
  60

  "el-Mui'd"
  Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
  (10:4) (10:34) (27:64) (29:19) (85:13)
  61

  "el-Muhyi"
  İhya eden, dirilten, can bağışlayan,sağlık veren.
  (3:156) (7:158) (15:23) (30:50) (57:2)
  62

  "el-Mumit"
  Canlı mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
  (3:156) (7:158) (15:23) (57:2)
  63

  "el-Hayy"
  Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi
  (2:255) (3:2) (20:111) (25:58) (40:65)
  64

  "el-Kayyum"
  Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan.
  (2:255) (3:2) (20:111)
  65

  "el-Vacid"
  İstediğini, istediği vakit bulan.
  66

  "el-Macid"
  Kadri ve şanı büyük, kerem ve hoşgörüsü bol.
  67

  "el-Vahid"
  Tek. Zat'ında, sıfatlarında, isimlerinde, ef'alinde ortağı ve benzeri olmayan.
  (2:163) (5:73) (9:31) (18:110) (37:4)
  68

  "el-Samed"
  Her şeyin muhtaç olduğu, fakat hiç birşeye muhtaç olmayan.
  (112:2)
  69

  "el-Kâdir"
  İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
  (6:65) (36:81) (46:33) (75:40) (86:8)
  70

  "el-Muktedir"
  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
  (18:45) (54:42) (54:55)
  71

  "el-Mukaddim"
  İstediğini öne getiren, öne alan.
  72

  "el-Muahhir"
  İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
  (71:4)
  73

  "el-Evvel"
  Her şeyden önce var olan.
  (57:3)
  74

  "el-Ahir"
  Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
  (57:3)
  75

  "el-Zahir"
  Varlığı sayısız delillerle açık olan.
  (57:3)

  76

  "el-Batın"
  Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.
  (57:3)

  77

  "el-Vâli"
  Evreni ve evrendeki bütün olayları tek başına idare eden.
  78
  "el-Müteâlî"
  Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan.
  (13:9)

  79

  "el-Berr"
  Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
  (52:28)
  80

  "el-Tevvâb"
  Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
  (2:37) (2:128) (4:64) (49:12) (110:3)

  81

  "el-Muntakîm"
  Günahkarlara, adaletiyle, hakettikleri cezayı veren.
  (32:22) (43:41) (44:16)

  82

  "el-Afuvv"
  Affeden, mağfiret eden.
  (4:99) (4:149) (22:60)

  83

  "el-Rauf"
  Merhamet edici, pek şefkatli.
  (3:30) (9:117) (57:9) (59:10)

  84

  "Mâlik'ül-Mülk"
  Mülkün ebedi-ezeli sahibi.
  (3:26)

  85

  "Zülcelâli ve'l İkrâm"
  Hem azamet sahibi, hem fazl u kerem sahibi.
  (55:27) (55:78)

  86

  "el-Muksit"
  Hükümleri ve işleri yerli yerinde olan.
  (3:18)

  87

  " el-Cami' "
  İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
  (3:9)

  88

  "el-Ganiyy"
  Çok zengin, hiç birşeye muhtaç olmayan.
  (2:263) (3:97) (39:7) (47:38) (57:24)

  89

  "el-Muğni"
  Dilediğine zenginlik veren, müstağni kılan.
  (9:28)

  90

  " el-Mani' "
  Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.

  91

  "el-Darr"
  Keder ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.
  92

  " el-Nafi' "
  Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.

  93

  "el-Nur"
  Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren, nur olan.
  (24:35)

  94

  "el-Hadî"
  Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
  (25:31)

  95

  " el-Bedi' "
  Örneksiz, misalsiz ve hayret verici alemler yaratan.
  (2:117) (6:101)

  96

  "el-Bakî"
  Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
  (55:27)
  97

  "el-Varis"
  Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.
  (15:23)

  98

  "el-Reşîd"
  Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
  99

  "es-Sabûr"
  Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan...

  Celle Celâlühu.


  [İlk rakamlar ismin geçtiği Sure numarasını ikinci rakamlar ise Ayet numarasını göstermektedir.]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder